Beyin Ve Sinir Cerrahisi
Eğitim

Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 1veya 2 taneyi geçmemek üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin yaklaşık 1 yılı Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Radyoloji rotasyonu şeklinde gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk 2 yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Akademik yıl içerisinde Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Nöroloji, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Gelecek hafta yapılacak tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır. Ayrıca Log-Book uygulaması ile araştırma görevlilerinin Nöroşirurji eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir. Bu uygulama Avrupa Topluluğu ile entegre olma sürecinde olan ülkemiz için oldukça önemlidir.

Sürekli Eğitim Programı

Her hafta Çarşamba günü seminer programı

Her hafta Çarşamba günü video gösterimi

Her hafta Cuma günü hemşirelerimizle birlikte vaka tartışması

Dersler:

 

Tıp Fakültesi Dönem III

Beyin damarsal hastalıkları

Kafa Ġçi Basınç Artması (KĠBAS)

Medulla Spinalis Basıları

Ġntervertebral Disk Hernileri

Kafa Travmaları

Beyin tümörleri

Hidrosefali

Spiral difrafizi

Tıp Fakültesi Dönem V

Nörolojik muayene
Bel ağrısı ve radikülopati
Nöroanatomi
Hidrosefali
Kafa travmalı hastaya yaklaĢım
Disk hernisi
Serebral Anevrizmalar
Kraniosinostozlar
Kranial aciller
Spinal stenoz
Ġntrakranial tümörler
Konjenital anomaliler
KĠBAS
Travmatik Spinal aciller
Serebral Vasküler malformasyonlar
Periferik sinir yaralanmaları ve cerrahisi
MikronöroĢirurji
Kranioservikal bileĢke anomalileri
Chiari Malformasyonları, Siringomiyeli
Kranial ve Spinal enfeksiyonlar
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin