Biyoistatistik Anabilim Dalı
Misyon ve Vizyonumuz

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Güncel bilgi ve çağdaş teknolojiyi kullanan, araştırmalarla evrensel bilime katkıda bulunan, uluslararası standartta eğitim veren bir Anabilim Dalı olmak ve Fakültemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmaktır.

Temel Değerlerimiz:

 • Bilimsel doğruluk ve etik kurallara bağlılık
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Takım olma bilinci ve katılımcılık
 • Çağdaşlık ve evrensellik
 • Şeffaflık

Özgörevimiz (Misyonumuz):

 • Tıp Fakültesi başta olmak üzere Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilere biyoistatistiğin sağlık alanın-daki rolünü kavratmak, yöntem ve yaklaşımları ezbere dayanmadan öğrenmelerini sağlamak,
 • Gelişmelere ve yeniliklere açık, analiz yeteneği gelişmiş, ekip çalışmasının önemini kavramış, etik bilince sahip, araştırmacı öğrenciler yetiş-tirilmesine katkıda bulunmak,
 • Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin uluslararası nitelikte yetişmesini sağlamak,
 • Dünya sağlık ve istatistik literatürüne katkıda bulunacak çalışmalar yapmak veya çalışmalara destek olmak,
 • Bilimsellik ve etik ilkelerden ödün vermeden tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütül-mesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek,
 • Üniversitemizin ve Fakültemizin diğer bölüm-leriyle ortak çalışmalar ve projelerde yer almak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin