İç Hastalıkları
Bölümler

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji bilimdalında 2 öğretim üyesi 1 öğretim görevlisi görev almaktadır . Endoskopi laboratuvarında her türlü üst-alt diagnostik ve terapatik endoskopi işlemleri ve yine her türlü diagnostik-terapatik ERCP girişimleri mevcut C kollu skopi cihazı ile uygulanmaktadır. Haziran 2011 tarihinden itibaren bölümümüzde çift balon enteroskopi ile ince barsak incelemesi de yapılmaya başlanmıştır. Yıllık 2500 üst, 1000’e yaklaşan alt endoskopik diagnostik ve terapatik uygulamalarımız mevcuttdur. Hastalarin standart sedasyon uygulamaları sonrası, dinlenme ve ayılmaları için son derece güzel düzenlenmiş, monitorizasyon imkanı bulunan bir ünitemiz bulunmaktadır. Son 1 yıl içinde yapılan ERCP sayımız 365 düzeyindedir. Bu sayı Avrupa ve Amerikada ‘ERCP için referans merkezi’ olarak adlandırılmaktadır. Gastrointestinal ve biliyer sistemde darlıkların ve akalazya hastalığının tedavisinde yaptığımız bir çok stent (metal-plastik) uygulama, dilatasyon girisimleri, kendi ünitemizde bulunan C-kollu skopi cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle oral alamayan yoğun bakım hastaları için sağladığımız PEG (gastrostomi tüp) ve PEG içinden PEJ ile beslenme, rutin hizmetlerimizden birisidir. Obesitede endoskopi tedavisi, bizim için özel bir ilgi alanıdır. Reflü hastalığının teşjhisinde kullandığımız ‘24 saat ambulatuvar pH metri’, nedeni açıklanamayan kanamalarda özellikle tercih ettiğimiz ‘kapsul endoskopi’ uygulamaları hasta teşhis ve tedavilerinin sağlanmasında yararlandığımız elimizde mevcut olan imkanlardır. Ayrıca bölümümüzde intestinal motilite çalışmaları da yapılmaktadır. Kanamalar ve endoskopik tumor palyasyonu dahil olmak üzere bir çok gastrointestinal patolojinin tedavisi için kullanılabilen argon plazma koagulatör cihazı’ ünitemizde mevcuttur.Hemoroidal hastalığın tedavisinde ‘infra-red koagulatör’ kliniğimizde kullanılmaktadır. Halen endoskopi laboratuvarımızda, 30’ a yakın hastaya ‘zayıflatıcı mide balonu’ tedavisi uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu hastalarda leptin ve diğer iştah düzenleyici hormonların durumları ve tedavinin psikolojik sonuçları üzerine devam eden 2 adet prospektif çalışmamız bulunmaktadır.

Aynı bilim dalında hepatoloji ve inflamatuvar barsak hastalığı alt grubunda bulunan sayısız hastanın takip ve tedavileri yapılmaktadır. Genel cerrahi ünitesi ile rutin konseylerimiz olmaktadır. Karaciğer biyopsisi poliklinik koşullarında da uyguladığımız rutin bir işlemdir.Karaciğer kitlelerinin palyasyonunda perkutan alkol enjeksiyonu yöntemi ünitemizde sonografi eşliğinde kolayca uygulanabilmektedir. Yakın bir zamanda Radyofrekans yöntemi ile karaciğer kanserlerinin perkutan ablasyonu başlatılması planlanmaktadır. Ocak 2010 tarihinden itibaren Bölümümüzde Gastrointestinal Sistem Laboratuvarı kurulumuştur. Anorektal ve ozefageal manometre yapılmaktadır. En yakın zamanda hedefimiz pankreato-biliyer motilite laboratuvarının kurulması amaçlanmıştır.Bilim Dalımıza ait endoskopi laboratuvarında radyal ve lineer endosonografi cihazlarını içeren endosonografi ünitemiz Nisan 2009 tarihinde kurulmuştur.

Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyaliz nitesi

CVVHDF

Nefroloji bilim dalı 2001 yılında poliklinik hizmetine başlamıştır. 2002 yılında hemodiyaliz ve periton diyalizi üniteleri hizmete açılmıştır. Tüm nefrolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Tüm tanısal tetkikler; böbrek biyopsisi dahil yapılabilmektedir. Nefroloji polikliniğinde günlük 30-40 hastaya hizmet verilmekte, aylık ortalama 130 konsültasyon hastası takip edilmektedir.

Hemodiyaliz ünitesinde toplam 12 hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır. Hemodiyaliz ünitesi 24 saat hizmet vermekte olup hastaların 2/3 ü yatan özellikle yoğun bakım hastalarıdır. Tüm yoğun bakımlarda su sistemi bulunmakta, yoğun bakım hastalarına yatağı başında hemodiyaliz uygulanabilmektedir. Seanslı hastalara servis hizmeti verilmektedir.

Özellikle düşük tansiyonu olan, genel durumu bozuk, ciddi kardiyak sorunları olan, sepsisteki hastalarda diyalize imkan tanıyan, su sistemine ihtiyaç duymayan 2 tane devamlı hemodiafiltrasyon yapan hemodiyaliz cihazı mevcuttur.

Periton diyalizi ünitesinde tüm hastalara eğitimli periton diyaliz hemşiresi tarafından periton diyalizi eğitimi verilmekte, periton diyalizi açılabilmektedir. CAPD ve APD diyalizi uygulanan periton diyalizi çeşitlerindendir. 

Onkoloji Bilim Dalı

Onkoloji ayaktan tedavi ünitesi

Onkoloji bilim dalında  2  öğretim üyesi  1 öğretim görevlisi görev almaktadır . Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde 9 yataklı Ayaktan Gündüz Tedavi ve Bakım Ünitesi’nde kemoterapi ilaç uygulamaları ve diğer destekleyici tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Kemoterapi ilaç uygulamaları ve destekleyici Onkolojik tedavi hizmetleri konusunda deneyimli 2 hemşire tarafından verilmektedir. Tıbbi Onkoloji Polikliniği’nde 2 poliklinik odasında günde ortalama 60 civarında Onkoloji hastasına tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. 20 yataklı hematoloji ve onkoloji servisi hizmet vermektedir.

Hematoloji Bilim Dalı

İç hastalıkları bünyesinde hematoloji bilim dalı 7/6/2005 tarihinden itibaren aktif olarak 1 öğretim elemanı ile poliklinik ve servis hizmeti vermektedir. Açılışından bu güne kadar yaklaşık 3000 hastanın tedavisi düzenlenmiştir. Günlük poliklinikte ortalama 50 hastanın tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ek olarak yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının konsültasyonları ve bu hastaların hematolojik tedavi ve takibi yapılmaktadır. Hematoloji polikliniğinde tanıya yönelik kemik iliği aspirasyon ve biyopsi işlemleri, periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon, flow sitometri değerlendirilmesi rutin olarak yapılmaktadır.

Hematolojik maligniteleri hastalara ayaktan gündüz tedavi ünitesinde veya serviste kemoterapi uygulanmaktadır. Kan bankası ile iş birliği halinde terapatik işlemler (lökoferez, terapatik tromboferez), flebotomi,trombosit aferez merkezimizde uygulanabilmektedir.

20 yataklı hematoloji ve onkoloji servisi hizmet vermektedir.

Endokrinoloji Bilim Dalı

İç hastalıkları bünyesinde endokrinoloji bilim dalı aktif olarak 1 öğretim üyesı ile poliklinik ve endokrinoloji laboratuvarı hizmeti vermektedir.

Endokrinoloji ünitesi bölgemizde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları konusunda referans merkezi durumundadır. Endokrinoloji ünitesi bünyesinde ayaktan veya yatarak olmak üzere hastalara klinik ve poliklinik birimlerinde hizmet verilmektedir. Ayrıca endokrinoloji testlerinin yapıldığı ve diabetik hastaların hastalıkları ile ilgili eğitim verildiği bir test ve eğitim odası mevcuttur. İnsülin tedavisi ve diyabet ile ilgili eğitim diyabet hemşiresi tarafından verilmektedir. Hastanemizde hipofiz bezi, böbrek üstü bezleri, guatr, paratiroid bezi hastalıkları, osteoporoz, kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıklar, obezite, üreme sistemi ve hirsutizm ile ilgili görüntüleme, kan tetkikleri yapılmakta ve birimimizde tedavileri planlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin