İç Hastalıkları
Misyon ve Vizyonumuz

Özgörevimiz (Misyonumuz) : Uzman adaylarına çağdaş iç hastalıkları eğitimi vermek ve iç hastalıkları ile ilgili yakınmaları olan hastalara yaklaşımın temel esaslarını öğretmek, çağdaş tıp etiğini benimseyen, yaratıcı, iç hastalıkları uzmanı yetiştirmek ,ulusal ve  uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve  toplum yararına sunmaktır.

Özniyetimiz (Vizyonumuz) :İç Hastalıkları alanında:ulusal ve  uluslar arası düzeyde  tanınan ve tercih  edilen bir bölüm olmak

Temal değerlerimiz  :

–     Bilimsellik,çağdaşlık ve evrensellik

–     Toplum yararını gözetmek

–     Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık

–     Katılımcılık ve paylaşımcılık

–     Araştırıcılık ve yenilikçilik

Lisans programı eğitim amaçlarımız:

• Hastadan öykü alma, fizik muayene yapma, hasta dosyası hazırlama ve hasta izlemi

bilgi ve becerisi kazandırmak,

• Ayırıcı tanı yapabilmek ve tanıya ulaşabilmek için gerekli tetkikleri planlama ve

uygulayabilme becerilerini geliştirmek,

• Hasta ile ilgili verileri analiz ve sentez ederek ayırıcı tanı yapabilme ve tanı

koyabilme becerileri kazandırmak,

• Çekirdek Eğitim Programında belirtilen öğrenim hedefleri göz önünde

bulundurularak, programın kapsadığı hastalıkların tanı, tedavi ve uygun korunma

yolları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

• İyi bir hasta –hekim iletişimi kurmanın önemini kavramak ve becerisini geliştirmektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin