Radyasyon Onkolojisi
Eğitim

Radyasyon onkolojisi dersi müfredatta 6. Sınıf öğrencileri için seçmeli ders olarak yer almaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı TUS ile araştırma görevlisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimleri boyunca Radyasyon Onkolojisi konusunda teorik ve uygulama eğitimlerinin yanında Radyoloji, Medikal Onkoloji, Çocuk Hastalıkları ve Nükleer Tıp rotasyonları da yapmaktadır.

Anabilim dalında bir akademik yıl boyunca haftanın belirli günlerinde seminer, makale saatleri, bölüm içi ve bölümler arası vaka takdimleri yapılmaktadır.

  • 1. Yıl:

Mutagenez ve Karsinogenez

İlgili Genler, İşlevleri ve Kanser Oluşumundaki Rolleri

Kanser Tanı ve Prognozunda Genetik

Kanser Patolojisi

Tümör Görüntülemesinde ve Tanısında Kullanılan Yöntemler

Hangi Tümörde Hangi Görüntüleme Yöntemi

Meme Kanserinde Görüntüleme

Toraks Radyolojisi

Malign Kemik Tümörleri Radyolojisi

Atom Fiziği

Atomun Maddeyle Etkileşimi

Atomun Dokuyla Etkileşimi

Radyasyon Fiziği

Radyoterapi Cihazları

Radyoterapide Dozimetri

Radyoterapide Kullanılan Aksesuarlar

Elektron Dozimetrisi

Radyasyon Güvenliği

İyonize Radyasyonla Tedavi

 

  • 2. Yıl

Eksternal Radyoterapide Planlama

Brakiterapide Planlama

İntrakaviter ve İnterstisyel Tedaviler

Elektronda Planlama

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi

Simulasyon Teknikleri

Üç Boyutlu Planlama

Radyasyonun Dokuda Oluşturduğu Erken Yan Etkiler

Radyasyonun Dokuda Oluşturduğu Geç Yan Etkiler

Tümör Ve Normal Dokuda Hücre Proliferasyonu

Klonojenik Hücreler Ve Hücre Sağkalımı

Normal Dokunun Radyasyona Yanıtı

Tümör Dokusunun Radyasyona Yanıtı

Tümör Yanıtının Öngörülmesi

Lineer Kuadratik Model

Radyoterapide Fraksiyonasyon Şemaları

Hiperfraksiyonasyon Ve Akselere Radyoterapi

Radyoduyarlaştırıcılar

Radyoprotektörler

 

  • 3. Yıl

Konkomittan Kemoterapi

Sistemik Kemoterapi

Psikososyal Onkoloji

Klinik Çalışmanın Planlanması

Hayvan Deneyinin Planlanması

Tıbbi İstatistik

Cilt Kanserleri Ve Kaposi Sarkomu

Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörleri

Erişkin Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Küçük Hücreli Dışı Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri

Multipl Myeloma Ve Plazmositoma

Erişkin Hodgkin Hastalığı

Non-Hodgkin Lenfoma

Özefagus Kanseri

Mide, Pankreas, Hepatobilier Sistem Kanserleri

Kolorektal Kanserler

Oral Kavite Tümörleri

Nazofarenks Kanseri

 

  • 4. Yıl

Non-Epitelyal Baş Boyun Tümörleri

Larinks Kanseri

Tiroid Kanseri

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Wilms Tümörü

Rabdomyosarkoma

Nöroblastoma

Çocukluk Çağı Lenfomaları

Erken Evre Meme Kanseri

Lokal İleri Evre Meme Kanseri

Serviks Uteri Kanseri

Endometrium Kanseri

Vajen, Vulva, Over Tümörleri

Testis Tümörleri

Prostat Kanseri

Mesane Kanseri

Kanser Ağrısında Tedavi

Destek Tedavi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin