Tıbbi Farmakoloji
Eğitim

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerine entegre sistemle 2, 3 ve 4. sınıflarda teorik ve pratik (K-ilaç seçimi) farmakoloji eğitimi verilmektedir.

Tıp Fakültesi haricinde 2001- 2002 ders yılından itibaren Sağlık Yüksek Okuluna, 2006-2007 ders yılından itibaren Ahmet Erdoğan SHMYO’ na farmakoloji dersleri verilmeye başlanmıştır. 2011- 2012 ders yılından itibaren Diş Hekimliği Fakültesi 3.sınıf farmakoloji dersleri başlayacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2002-2003 ders yılı itibariyle yüksek lisans, 2010-2011 ders yılı itibariyle doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Nisan-2002 TUS sınavından itibaren de Araştırma Görevlisi alınmaktadır. Anabilim Dalımızda uzman eğitim süresi 4 yıldır.Araştırma görevlileri Anabilim Dalı rutin ve eğitim ile ilgili her tür faaliyetinde görev almak zorundadır. Tababet uzmanlık tüzüğüne göre 6 ayda bir sınava alınarak değerlendirilirler. Uzmanlık eğitimi süresince tez hariç en az iki araştırmaya katılıp, yayında yer alırlar.

Bugüne kadar 1 tebabet uzmanlık, 6 yüksek lisans öğrencisi yetiştirilmiş, bir tebabet uzmanlık, bir doktora, 3yüksek lisans öğrencisi eğitimi sürdürülmektedir.

Lisans eğitim programı  dersleri

Tıp Fakültesi (Entegre sistem)

  • 04.yy  Genel Farmakoloji
  • 05-06 yy Tıbbi Farmakoloji
  • 07-08yy  Klinik Farmakoloji

Diş hekimliği fakültesi

  • 05-06 yy. Farmakoloji dersi (2)

Sağlık Hizmetleri M.Yüksek Okulu 2.yy

  • Anestezik Farmaloloji (2)
  • Acil Farmakoloji (2)
  • Yaşlı Bakım Farmakoloji (2)

Lisansüstü eğitim ders programları ve kredileri

1.Yıl

Genel Farmakoloji (2)

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi (2)

Deneysel Farmakoloji I (4)

Antibiyotikler (2)

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi (1)

Psikofarmakoloji (2)

Davranış Farmakolojisi (2)

Özel Farmakoloji (2)

Klinik Farmakoloji (3)

Biyokimyasal Farmakoloji (2)

Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik (1)

Farmakogenetik (2)

Dermatolojik Farmakoloji (3)

Radyokontrast Maddeler (4)

Toksikolojide Genel Prensipler (2)

Toksikolojik Araştırma Yöntemleri (3)

Western Blott Laboratuvarı (4)

Literatür Araştırmaları Ve Tez Yazım Teknikleri (2)

Farmakolojik Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı (2)

İlaç Araştırmaları İle İlgili Resmi Düzenlemeler (1)

Deney Hayvanları Bakım Ve Yetiştirilmesi (2)

İlaç Etkileşimleri (1)

Kronofarmakoloji (1)

Farmakoepidemiyoloji (1)

Seminar

 

2.Yıl

Otakoidler (2)

Kardiyovasküler Farmakoloji (2)

Nörofarmakoloji (2)

Deneysel Farmakoloji II (4)

Hemopoetik Sistem Farmakolojisi (1)

Endokrin Sistem Farmakolojisi (2)

Anestezik Farmakoloji (1)

Farmakovijilans (2)

Moleküler Farmakoloji (2)

İlaç Ve Madde Bağımlılığı (1)

İmmünofarmakoloji (1)

Geriatrik Farmakoloji (1)

Oftalmik Farmakoloji (1)

Onkolojik Farmakoloji (1)

Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel Ilkeler (1)

Hücre Kültürü Laboratuvarı (4)

Kan Ilaç Düzeyi (2)

Farmakolojik Tarama Yöntemleri (1)

Araştırma Etiği (1)

Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaçlar (1)

İyatrojenik Hastalıklar (1)

Farmakoekonimi (1)

Etnofarmakoloji (1)

Seminer

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin