Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | Kardiyoloji | Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kardiyoloji


Tanıtım

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve invaziv girişim becerilerini kazandırmak olmuştur. Klinik çalışmalar yanında deneysel çalışmalar da planlanmıştır. İlk kurulumunda kısıtlı öğretim üyesi ve kısıtlı imkanlarla hizmet veren bölümümüz 2011 yılı itibarıyle 3 öğretim üyesi, 6 asistan, 22 yatak kapasitesi, koroner anjiyografi ünitesi ve diğer kardiyoloji laboratuvarları ile yüksek kaliteli hizmet veren bir departman haline gelmiştir.

Özniyetimiz (vizyonumuz)
Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslarası düzeyde eğitimin verildiği, akademik araştırmaların yürütüldüğü, tanınan ve tercih edilen bölüm olmak.

Özgörevimiz (misyonumuz)
Kardiyoloji alanında çağdaş ve güncel bilgiler ışığında bilgili öğrenciler, donanımlı uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik araştırmaların yürütülmesi. Hasta
haklarını da gözeterek kardiyoloji alanında güncel tüm invaziv-noninvaziv işlemlerin başarı ile uygulanarak toplumun yararına sunmak.

Akademik personel
Bölümde 1’i profesör, 1’i doçent, 1’i yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim görevlisi ve 1 uzman doktor bulunmaktadır. 6 araştırma görevlisi bölümümüzün çeşitli birimlerinde rotasyonlar
şeklinde görev almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mustafa AYDIN
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Mustafa AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Turgut KARABAĞ
Doç.Dr. İbrahim AKPINAR
Yrd.Doç.Dr. Muhammet Raşit SAYIN
Yrd.Doç. Yusuf Cemil GÜRSOY
Yrd.Doç Ziyzeddin AKTOP
Yrd.Doç. Belma KALAYCI

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Naile Eriş GÜDÜL
Arş. Gör. Dr. Cem Çil
Arş. Gör. Dr. Emrah KÜÇÜK
Arş. Gör. Dr. Abdullah Orhan DEMİRTAŞ
Arş. Gör. Dr. Nesimi YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Burcu AKINCI
Arş. Gör. Dr. Alper SAYİNER

Altyapı-kapasite
Hastanemizde Kardiyoloji Anabilim Dalının kullanımına ait 8 koroner yoğun bakım ve 14 adet servis yatak kapasitesi bulunmaktadır. Kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği tüm teknik donanımları aracılığı ile her türlü kardiyak acil girişim, yaşamsal destek (mekanik ventilasyon) gerçekleştirilmektedir.Hastalar KYB ünitesinde telemetri ile izlenip,istendiğinde skopi ya da yatakbaşı olarak her türlü kateterizasyon, intraaortik balon pompası, geçici kalp pili, transözefageal ekokardiyografi uygulanabilmektedir.

Anjiografi ünitesinde tüm hemodinamik ölçümlerle, koroner ve periferik anjiografi tetkikleri yanında, sağ kalp kateterizasyonu, balon anjioplasti-stent, mitral balon valvuloplasti, kalıcı kalp pili uygulamaların yapılabilmektedir. Ayaktan hastalara yönelik 2 adet egzersiz stres testi,1’i koroner yoğun bakımda bulunmak üzere 3 adet ekokardiyografi cihazı bulunmaktadır. Ekokardiyografi cihazının transözofageal ekokardiyografi ve dobutamin stres ekokardiyografi özelliği bulunmaktadır. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra egzersiz stres testi, 24 saatlik tansiyon ve ritm monitorizasyonu, transtorasik ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi ve transözofageal ekokardiyografi işlemleri uygulanmaktadır. 2010 yılında polikliniğimizde 19211 hastaya hizmet verilmiş, 8018 ekokardiyografi işlemi, 47 kontrast ekokardiyografi işlemi, 68 transözofageal ekokardiyografi, 2031 egzersiz stres testi, 2561 koroner anjiyografik işlem, 33 kalıcı pil implantasyonu yapılmıştır.

Çalışma konuları
Anjiografi, perkütan koroner girişim-stent, geçici-kalıcı kalp pili yerleştirilmesi, IABP, transözefageal ekakardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografisi.

İletişim Adresi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü 67600,
Zonguldak/TÜRKiYE
Tel: (0372)261 2162
Fax: (0372)261 0155

Kapat

POLİKLİNİK ÇALIŞMA LİSTESİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi