Radyasyon Onkolojisi | Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Radyasyon Onkolojisi

Tanıtım: Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2007 yılından itibaren hizmet vermektedir. Anabilim dalında 2009 yılından itibaren de radyasyon onkolojisi uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Kliniğimiz B.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasında, B Blok  -1. katta yer almaktadır.

Kliniğimizde 3-boyutlu konformal radyoterapi ve yoğunluk ayarlı  radyoterapi (IMRT) uygulanmaktadır.

Kliniğimiz halen Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki tek radyasyon onkolojisi merkezi olduğundan kanser hastaları için önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Eğitim: Radyasyon onkolojisi dersi müfredatta 6. Sınıf öğrencileri için seçmeli ders olarak yer almaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı TUS ile araştırma görevlisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimleri boyunca Radyasyon Onkolojisi konusunda teorik ve uygulama eğitimlerinin yanında Radyoloji, Medikal Onkoloji, Çocuk Hastalıkları ve Nükleer Tıp rotasyonları da yapmaktadır.

Anabilim dalında bir akademik yıl boyunca haftanın belirli günlerinde seminer, makale saatleri, bölüm içi ve bölümler arası vaka takdimleri yapılmaktadır.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Bölümümüzü ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm haline getirmek.

Temel Değerlerimiz:

  • Kurum ve toplum yararını gözetmek
  • Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul edilmiş standartlarda sağlık hizmeti vermek; bu düzeyde hizmeti sürdürecek birikime ve beceriye sahip, gelişmeleri sürekli takip eden uzman doktor ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkan
Doç.Dr. Bekir Hakan Bakkal – Başhekim

Akademik Personel
Doç.Dr. Bekir Hakan BAKKAL
Yrd.Doç.Dr. Özlem ELMAS

İdari/Teknik Personel:

1 adet medikal fizik uzmanı, 2 adet sekreter ve 4 adet tekniker olmak üzere toplam 7 kişidir.

Altyapı:

Kliniğimizde 1 adet yüksek enerjili lineer akseleratör, 1 adet BT-simülatör ve 1 adet tedavi planlama sistemi ile yıllık yaklaşık 600 hastaya hizmet verilmektedir.

Başlıca Araştırma Alanları:

3 – boyutlu konformal radyoterapi

Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)

 

Sürekli Eğitim Ders Programı :

 

  • 1. Yıl:

Mutagenez ve Karsinogenez

İlgili Genler, İşlevleri ve Kanser Oluşumundaki Rolleri

Kanser Tanı ve Prognozunda Genetik

Kanser Patolojisi

Tümör Görüntülemesinde ve Tanısında Kullanılan Yöntemler

Hangi Tümörde Hangi Görüntüleme Yöntemi

Meme Kanserinde Görüntüleme

Toraks Radyolojisi

Malign Kemik Tümörleri Radyolojisi

Atom Fiziği

Atomun Maddeyle Etkileşimi

Atomun Dokuyla Etkileşimi

Radyasyon Fiziği

Radyoterapi Cihazları

Radyoterapide Dozimetri

Radyoterapide Kullanılan Aksesuarlar

Elektron Dozimetrisi

Radyasyon Güvenliği

İyonize Radyasyonla Tedavi

 

  • 2. Yıl

Eksternal Radyoterapide Planlama

Brakiterapide Planlama

İntrakaviter ve İnterstisyel Tedaviler

Elektronda Planlama

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi

Simulasyon Teknikleri

Üç Boyutlu Planlama

Radyasyonun Dokuda Oluşturduğu Erken Yan Etkiler

Radyasyonun Dokuda Oluşturduğu Geç Yan Etkiler

Tümör Ve Normal Dokuda Hücre Proliferasyonu

Klonojenik Hücreler Ve Hücre Sağkalımı

Normal Dokunun Radyasyona Yanıtı

Tümör Dokusunun Radyasyona Yanıtı

Tümör Yanıtının Öngörülmesi

Lineer Kuadratik Model

Radyoterapide Fraksiyonasyon Şemaları

Hiperfraksiyonasyon Ve Akselere Radyoterapi

Radyoduyarlaştırıcılar

Radyoprotektörler

 

  • 3. Yıl

Konkomittan Kemoterapi

Sistemik Kemoterapi

Psikososyal Onkoloji

Klinik Çalışmanın Planlanması

Hayvan Deneyinin Planlanması

Tıbbi İstatistik

Cilt Kanserleri Ve Kaposi Sarkomu

Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörleri

Erişkin Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Küçük Hücreli Dışı Ve Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri

Multipl Myeloma Ve Plazmositoma

Erişkin Hodgkin Hastalığı

Non-Hodgkin Lenfoma

Özefagus Kanseri

Mide, Pankreas, Hepatobilier Sistem Kanserleri

Kolorektal Kanserler

Oral Kavite Tümörleri

Nazofarenks Kanseri

 

  • 4. Yıl

Non-Epitelyal Baş Boyun Tümörleri

Larinks Kanseri

Tiroid Kanseri

Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Wilms Tümörü

Rabdomyosarkoma

Nöroblastoma

Çocukluk Çağı Lenfomaları

Erken Evre Meme Kanseri

Lokal İleri Evre Meme Kanseri

Serviks Uteri Kanseri

Endometrium Kanseri

Vajen, Vulva, Over Tümörleri

Testis Tümörleri

Prostat Kanseri

Mesane Kanseri

Kanser Ağrısında Tedavi

Destek Tedavi